NAJEM NAPIHLJIVIH IGRAL

NAVODILA ZA UPORABO NAPIHLJIVEGA IGRALA
Napihljiva igrala so namenjena otrokom DO 10 LETA STAROSTI (teže do 40 kg). Obvezno je potrebno pod napihljivo igralo PODLOŽITI CERADO. Če pride do kratkega izpada električne energije, je potrebno električni puhalnik izklopiti, nato pa ponovno vklopiti. Obvezno POSESAJTE IN OBRIŠITE NOTRANJOST napihljivega igrala pred in po uporabi. Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST.

POGOJI  ZA NAJEM – NAPIHLJIVA IGRALA

Napihljiva igrala lahko najame fizična ali pravna oseba, ki:
•    se izkaže vsaj z enim osebnim dokumentom (predloži veljaven osebni dokument s sliko),
•    se zaveže, da bo z najetim napihljivim igralom v času najema ravnal kot dober gospodar,
•    s podpisom pogodbe izjavlja, da je dal najemodajalcu točne podatke.
Najemnik napihljivega igrala pod nobenim pogojem igrala ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Z igralom sme upravljati oseba, ki je v pogodbi navedena kot najemnik. Najemnik mora upoštevati vsa navodila za varno uporabo igral, ki mu jih posreduje najemodajalec.

PREDMET NAJEMA

Predmet najema predstavlja napihljivo igralo s puhalnikom in zaščitna podloga.

CENA NAJEMA

Cena najema se obračuna po ceniku SVETA ZABAVE in velja od dneva objave na internetni strani najemodajalca (www.svetzabave.si)

Cena najema vključuje najem napihljivega igrala.
Najemodajalec in najemnik se lahko dogovorita, da najemodajalec nudi najemniku tudi naslednje storitve, ki se zaračunajo po ceniku najemodajalca:
•    prevoz igrala na dogovorjeno mesto,
•    čakalne ure najemodajalca,
•    upravljanje najemodajalca z igralom v času najema.

REZERVACIJA IN ODPOVED

Najemnik lahko rezervira igralo na podlagi ponudbe, ki mu jo pošlje najemodajalec. Potrebno je plačilo 50% vrednosti najema igrala. S tem se šteje, da je rezervacija potrjena. Preostali znesek najema najemnik plača pred najemom igrala.
V kolikor pride do odpovedi najema igrala s strani najemnika, mu najemodajalec ni dolžan povrniti stroške rezervacije.

VARŠČINA

Pred prevzemom igrala najemnik pri najemodajalcu deponira varščino v vrednosti, ki je za posamezno napihljivo igralo določena s strani SVETA ZABAVE in velja od dneva objave na internetni strani najemodajalca (www.svetzabave.si). Varščina se v celoti vrne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
•    Igralo je vrnjeno čisto, brezhibno in nepoškodovano,
•    Napihljivo igralo je vrnjeno ob dogovorjenem času, ki je definiran v pogodbi

Najemodajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je prejel varščino v znesku, ki je določena s strani Sveta zabave.

PREVZEM IN VRAČILO IGRALA

Prevzem in vrnitev igrala se vršita v Križah, na Hladnikovi ulici 28, 4294 Križe oziroma po dogovoru. Čas predaje napihljivega igrala je stvar dogovora med najemodajalcem in najemnikom. Ob prevzemu igrala obe pogodbeni stranki pregledata igralo. Igralo najemodajalec izroči najemniku čisto, brezhibno in nepoškodovano. V enakem stanju najemnik napihljivo igralo tudi vrne.

Ob prevzemu igrala je najemodajalec najemniku dolžan prikazati delovanje napihljivega igrala.

STROŠKI V PRIMERU ZAMUDE Z VRAČILOM IGRALA

Če najemnik igrala ne vrne pravočasno oz. v dogovorjenem časovnem terminu, se mu zaračuna zamudnina in sicer:
•    do 12 ur – 10 EUR na uro,
•    od 13 do 24 ur – zapade celotna varščina
•    več kot 24 ur – zapade celotna varščina, najemnik pa plača dodatno 200 EUR na dan in je kazensko odgovoren.

V kolikor najemnik ne vrne igrala, brez dodatnega dogovora, se dva dni po roku vračila igrala obvesti policijo, da je bilo igralo odtujeno. Najemnik je dolžan plačati celotno cena novega igrala, po nabavni vrednosti nakupa igrala. V koliko najemnik ne plača celotne kupnine igrala, ki je bilo odtujeno, ga najemodajalec iztirja po sodni poti.

DODATNI STROŠKI

Najemnik prejme napihljivo igralo čisto, brezhibno in nepoškodovano, v istem stanju pa ga mora tudi vrniti. V primeru, da najemnik ne vrne igrala čistega, se zaračuna čiščenje igrala v višini 30 EUR. V kolikor je igralo poškodovano, je najemnik dolžan kriti vse stroške popravilo le tega. Popravilo uredi najemodajalec na stroške najemnika.

ODGOVORNOST NAJEMNIKA
Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala.
•    najemnik mora z napihljivim igralom ravnati kot dober gospodar,
•    nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo,
•    dolžan je povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja te pogodbe.

PRISTOJNO SODIŠČE
V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kranju.

POGOSTA VPRAŠANJA
Kaj se zgodi v primeru slabega vremena, kako praznujemo?

Kje praznujemo pozimi?

Za koliko otrok je primerno posamezno igralo?
Odvisno od velikosti igrala in od moči puhalnika. Napihljivo igralo je primerno za otroke do 40 kilogramov teže.

Koliko prostora zavzame eno igralo?
Odvisno od njegove velikosti. Lahko ga postavite na travniku ali dvorišču, ki ima ravno in gladko podlago. Poleg napihljivega igrala dobite tudi ceradno podlogo, ki služi kot podlaga in predprostor pred igralom.

Kako napihljivo igralo postavimo? Ga lahko postavi in zloži ena oseba?
Postavitev napihljivega igrala je enostavna. Najprej razgrnete ceradno podlago, nanjo postavite in razvijete igralo, priključite cev iz igrala na puhalnik, katerega vklopite v električno vtičnico 220 Voltov in napihljivo igralo se samo postavi v nekaj sekundah.

Kaj se lahko zgodi, če skače na igralu več otrok kot je priporočljivo?
Če je na napihljivemu igralu več otrok kot je dovoljeno ali, če njihova teža presega dovoljeno število, se lahko napihljivo igralo podere ali poškoduje. Predvsem na igralih, ki imajo tudi plezalno steno.

Zakaj morajo biti otroci na napihljivih igralih bosi?
V prvi vrsti se morajo otroci obuvala sezuti zaradi higienskih razlogov, saj le tako ostane igralo čisto, drugi razlog pa je ta, da so otroci živahni in ob skakanju z obuvalom lahko poškodujejo drugega otroka,  zato je zaželjeno in priporočljivo, da so otroci bosi ali v nogavicah.

Ali napihljivo igralo dostavite vi ali moramo za to poskrbeti sami?
Napihljivo igralo lahko prevzamete sami, če želite ga lahko dostavimo tudi mi. Zaračuna pa se strošek prevoza na dogovorjeno mesto.

Kako velik prtljažnik potrebujem za prevoz napihljivega igrala?
Napihljiva igrala lahko naložite v vsak malo večji prtljažnik avtomobila. V primeru, da v vašem avtomobilu ni dovolj prostora, za prevoz poskrbimo mi.